Infrastructura

Căi de comunicaţie
Principala arteră de circulaţie care străbate comuna este DJ 172 F, pe care se află înşiruite localităţile Mănăstirea, Mica, Dîmbu Mare, Sînmărghita, Valea Luncii.
Drumul comunal DC 11 face legătură spre Nireş iar DC 17 spre Valea Cireşoii, drumul judeţean face legătura dintre oraşul Gherla din judeţul Cluj, cu judeţul vecin Bistriţa - Năsăud.
Legătura cu drumul naţional DN1, care trece prin Dej, este făcută de DC 11 şi se află la 6 km. faţă de Mica.
Cea mai apropiată gară se află tot la Dej, distanţele fiind de 5 km faţă de Mica şi 16 km, faţă de Valea Cireşoii.
Toate localităţile au acces la căile de comunicaţie importante, cu excepţia cătunului Burzuc, aparţinând de Sînmărghita, unde drumul este impracticabil.
Drumul judeţean DJ172F, este asfaltat dar necesită reparaţii în unele porţiuni, drumurile comunale sunt împletruite, iar drumurile secundare sunt drumuri de pământ.
Lucrări de regularizare avem la : Someşul Mare în dreptul satului Mica ; Someşul Mic în porţiunile apropiate de drumul judeţean DJ172F Valea Merilor amenajată de la drumul judeţean DJ 172 F pâna la confluenţa cu Someşul Mare, Valea Sabăului până la confluenţa cu Valea Burzuc.
Necesita lucrări de amenajare :

  • Valea Bandăulul ( Unguraşulul, Nireşului)
  • Valea Sălajului
  • Valea Belioara
  • Valea Burzuc
  • Valea Cireşoii
  • Valea Merilor, înainte de localitatea Sînmărghita, pâna la Dej Someşul Mare si Someşul Mic, în porţiunile neamenajate.

 

Zone protejate
Zonele protejate naturale vor fi identificate dupa obţinerea avizului de la Academia Română.
Zonele protejate construite sunt:
Mănăstirea: 13 B 456 Biserica Sf. Nicolae cea din afară ( 1520 )
Mănăstirea: 13 B 457 Biserica Veche Ortodoxă de piatră sec. XIII
Nireş: 13 B 479 Biserica Reformată sec, XIII

Reţeaua de localităţi
Există o tendinţă de contopire a localităţilor în lungul drumului judeţean, cum ar fi Mănăstirea cu Mica şi Mica cu Dîmbu Mare.
Localitatea Valea Luncii s-a extins şi pe tritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud până la râul Valea Cireşoii, motiv pentru care se va propune modificarea limitei de judeţ pentru ca această localitate să nu fie fărâmiţată,

Alimentarea cu apă
În comună există alimentare cu apă doar la fosta fermă pomicolă, neexistând reţea de alimentare cu apă pentru localităţile comunei aceasta fiind propusă într-un stadiu de prefezabilitate, pentru toate localităţile.
Localnicii se alimentează din surse proprii, calitatea apei fiind periclitată de lipsa instalaţiilor de canalizare şi epurare a apelor uzate şi datorită depozitării necorespunzătoare a gunoaielor.
Există în studiu de prefezabilitate posibilitatea alimentării cu apă prin racordarea la aducţiunea Cluj - Gherla.

Echiparea edilitară Gospodărirea apelor
Lucrări hidrotehnice există pe malul Someşului Mare unde s-au construit diguri pe toata lungimea corespunzătoare localităţii Mica, (malul stâng ) de la Dîmbu Mare până la confluenţa cu Someşul Mic.
Au fost executate şi lucrări de regularizare, consolidări de maluri şi lucrări de combaterea viiturilor, tot pe această porţiune.
în nordul localităţii există şi un mic lac de acumulare, făcând parte din zona de agrement a localităţii.
Pe Someşul Mic există de asemenea porţiuni îndiguite înainte de localitatea Mănăstirea şi în dreptul Uzinei Electrice.
La Mănăstirea, înainte de podul spre Dej, într-un cot al Someşului Mic s-a construit un dig şi un canal pentru Uzina Electrică.
Lucrări hidroameliorative există în majoritatea localităţilor (Sînmărghita, Mănăstirea, Dîmbu Mare, Nireş), în Mica fiind locurile numite „ Unghiu Mic" şi „La Solarii".
Surse de apă există doar pentru fosta fermă „ AEIP Mica".
Disfuncţionalităţi :
nu este folosit potenţialul local de ape pentru lucrări de irigaţii, alimentarea cu apă a populaţiei sau activităţi economice
există porţiuni în lunca Someşului Mare care necesită lucrări hidroameliorative, datorită fenomenului de băltire a apei
majoritatea văilor necesită lucrări de regularizare, urgenţă fiind Someşul Mic înainte de confluenţa cu Someşul Mare şi în dreptul localităţii Mănăstirea,

Canalizare
Nu exista sistem de canalizare în nici una din localităţile comunei, apele uzate menajere şi dejecţiile fiind evacuate la suprafaţa solului sau în emisarii naturali, infestând apele de suprafaţă sau de adâncime,
Apele meteorice sunt evacuate prin şanţuri sau rigole ce duc spre emisarii principali, dar multe din acestea sunt colmatate.
Alimentarea cu energie electrică
Localitatea este alimentată de o linie electrică de 20 KV de la reţeaua de distribuţie de la Mănăstirea şi are 2 posturi de transformare situate în apropierea drumului judeţean şi în partea de nord a zonei centrale.
Zone neelectrificate pe teritoriul comunei sunt satul Valea Cireşoii şi cătunul Burzuc aparţinând de Sînmărghita.
în reşedinţa de comună, alimentarea cu energie electrică satisface cerinţele actuale.

Telefonia
în reşedinţa de comună există centrală telefonică automată, toate Localităţile ţ cu excepţia Valea Cireşoii) fiind racordate la aceasta şl având fir direct cu municipiul Cluj - Napoca.
Pe tot teritoriul comunei există peste 300 de posturi telefonice, din
care 80 la Mica,

Alimentarea cu căldură si gaze naturale
Singura sursă de căldură actuală este prin arderea lemnului neexistând instalaţii de alimentare cu gaze naturale.
Există proiect aprobat pentru alimentarea cu gaze naturale, dar nu există încă banii necesari pentru executarea lucrărilor.

Gospodărie comunală
Nu există servicii de gospodărie comunală, nici depozite pentru colectarea deşeurilor menajere sau refolosibile.
Depozitarea la întâmplare a deşeurilor duce la poluarea apelor, terenurilor şi spatiilor verzi.
Cimitirul existent, având o suprafaţă de 1.0 ha. satisface cerinţele actuale.

Înapoi


S.V.S.U.