Analiza SWOT

1.Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice
Puncte tari
existenţa iniţiativei private pe domenii ca: transporturi, comerț, servicii
accesul facil în zonă
implicarea Administratiei Publice Locale în susţinerea potenţialilor Investitori
bogăţia şi diversitatea reliefului şi a peisajului
tradiţii
existenţa unor obiective turistice în zonă
Puncte slabe venituri scăzute ale populaţiei
sporul natural negativ
inexistenţa unor utilităţi
publice
distanţa mare faţă de oraşul resedinţa de judeţ
populaţia îmbătrânită
Oportunități parteneriatele cu diverse organizaţii
existenţa unor legături stânse între populaţia zonei şi persoanele emigrate în zonele UE contribuie la schimbările economice şi culturale
accesare de fonduri guvernamentale şi europene
Amenințări schimbări rapide în legislaţia economică
fenomenele de instabilitate socio-economică
birocraţia excesivă privind raportările agenţilor economici
construirea marilor artere de circulaţie(autostrăzi) care
ocolesc zona şi o fac şi mai izolată şi neatractivă
2.Dezvoltarea resurselor umane, cresterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi combaterea excluziunii sociale
Puncte tari potenţial pentru dezvoltarea activităţilor
de comerţ, servicii
ponderea ridicată a populaţiei active
Puncte slabe rata somajului destul de ridicată
insuficienta dezvoltare a activităţilor de industrie
distanţa relativ mare faţă de oraşul reşedinţa de judeţ
Oportunități intensificarea acţiunilor AJOFM în domeniul resurselor umane
corelarea procesului educaţional şi instruire cu necesităţile pieţei muncii
crearea unor noi locuri de muncă ca urmare a accesării fondurilor europene şi guvernamentale
întărirea capacităţii şi pregătirii administraţiei publice în scopul consilierii şomerilor şi a grupurilor sociale vulnerabile
Amenințări declinul demografic
migrarea forţei de muncă către alte
zone din ţară sau în spaţiul european
existenţa pieţei negre a muncii
îmbătrânirea populaţiei

Înapoi


S.V.S.U.