HCL 56 / 2015-03

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA

JUDETUL CLUJ

 

 

HOTARAREA NR. 12

Din data de 20.03.2015

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015

 

 

Consiliul Local al Comunei Mica,intrunit in sedinta de lucru ordinar/extraordinara,

 Având în vedere faptul că la sfârşitul anului 2014 a rămas un excedent de 1.953.688,96 lei,

 ln temeiul prevederilor Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pentru anul 2015, si ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

 

 

HOTARASTE

 

 

Art.l. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mica pe sectiuni astfel:

 

Sectiunea de functionare nu se modifica : 4.339.890 Iei

 

Sectiunea de dezvoltare va fi compusă astfel:

- 1.953.000 lei din excedentul anului 2014, astfel:

 

Capitol

Obiectiv

Suma -lei-

51

Reabilitarea sediului Primăriei Mica

240.000

51

Amenajare spatiu verde şi continuarea parcării auto în faţa Primăriei

100.000

51

Reabilitare fost sediu CAP Nires

40.000

 

TOTAL

380.000

65

Grup sanitar Grădiniţa Mica

15.000

65

imprejmuire curte Şcoala Mica

45.000

65

Grup sanitar Scoala Nires

40.000

 

TOTAL

100.000

67

Bază sportivă Mica(grup sanitar)

15.000

67

Monument al eroilor în satul Nireş

15.000

67

Grup sanitar si vestiare teren sintetic de sport

160.000

67

Zid de sprijin Cimitir Mănăstirea

60.000

 

TOTAL

250.000

70

inflinţare centru local de informare şi promovare turistică

80.000

70

Proiect integrat privind Inflinţare teren sintetic de sport în Mica şi dotare Cămin Sînmărghita

150.000

 

TOTAL

230.000

84

Staţii de autobuz- 6 buc

30.000

84

Asfaltare ulite sat Sinmarghita

600.000

84

Amenajare drumuri de câmp Nireş

63.000

84

84 Reabilitare drumuri in satul Manastirea

200.000

84

Amenajare podete pentru scurgerea apei -Manastirea

100.000

 

TOTAL

993.000

 

 

TOTAL SECT DEZVOLTARE: 1.953.000 lei

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Mica şi contabilul Primăriei comunei Mica.

 

               Presedinte de sedinta Zelencz Tiberiu                                                  Contrasemneaza

                                                                                                                      Secretar,

                                                                                                               Ing-Pop Nicolae

 

Nr.total de consilieri:13

 Nr.consilieri prezenti:7

 Nr.voturi pentru:7

 Nr. voturi contra: -

Abtineri:-

 

 

 

Înapoi


S.V.S.U.