HCL 55 / 2015-03

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA

 JUDETUL CLUJ

 

 

HOTĂRÂREA NR 11

Din data de  20 .03.2015

Privind proiectul iNFIINŢARE CENTRU DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN COMUNA MICA, JUDEŢUL CLUJ,aprobarea prelungirti scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului în valoare de 88.000 lei de la FNGCIMM SA IFN pentru finanţarea obiectivelor derulate prin FEADR- măsura 313, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

Având în vedere :

-Raportul compartimentului financiar-co tabil din a tul de specialitate al primarului comunei Mica, înregistrat sub m4'  rivind necesitatea aprobării solicitării unei scrisori de garanţie pentru restituirea avansului valoare de 88.000 lei de la FNGCIMM SA IFN pentru finanţarea obiectivelor derulate prin FEADR- măsura 313,

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Mica nr.43/30.10.2014 privind aprobarea investiţiilor

 -Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 , măsura 313,

-Prevederile art.4 şi 5 din HGR nr.1262/2009 pentru aprobarea norrnelor metodologice de aplicare a OUG nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală măsura 313

Văzând avizele favorabile date de către Comisia pentru activităţi economico-tinanciare şi Comisia Juridică şi de Disciplină,

in temeiul art.36 alin.4 lit .b şi ale art.45 alin.2 lit.b din Legza 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂSTE

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului în valoare de 88.000 lei de la FNGCIMM SA IFN şi plata comisionului aferent acestei prelungiri în valoare de 528 lei , pentru finanţarea obiectivelor derulate prin FEADR- măsura 313 pentru proiectul iNFIINŢARE CENTRU DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ iN COMUNA MICA, JUDEŢUL CLUJ.

 Art. 2. Primarul comunei Mica şi biroul financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Mica, jud. Cluj, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj,

-Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,

 -Pentru afişare,

 -La dosar.

 

              Presedinte de sedintă Zelenc Tiberiu                         Contrasemnează

                                                                                      Secretar,

                                                                                       Ing. Pop Nicolae

 

 

Nr. total consilieri: 13

Nr. consilieri prezenti:7

Nr. voturi pentru: 7

Nr. voturi contra: -

Abtineri: 

 

 

Înapoi


S.V.S.U.