HCL 54 / 2015-03

 

Judetul Cluj

Consiliul Local Mica

 

HOTARAREA NR.10

Din 13.03.2015

cu privre la rectificarea HCL 36/2012

 

 

Consiliul Local Mica intrunit in sedinta de lucru ordinara;

            Avand in vedere faptul ca la dactilografierea HCL nr. 36/11.07.2012, privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Mica si a Statului Comunei Mica, s-a produs o eroare, in sensul ca la Art. 15, lit. b si c, s-au inversat numele membrilor comisiilor de specialitate ale consiliului local Mica, cea pentru invatamant, sanatate, cultura, protective sociala, activitati sportive si de agreement cu cea pentru administratie publica locala, juridical, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetateniilor;

            Vazand prevederile Legii nr. 215/20001, a administratiei publice locale , cu modoficarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE

 

Art. 1 Se rectifica Art 15, lit. b, din HCL nr. 36/11.07.2012, Anexa "Regulamentul privind functionarea Consiliului Local Mica, Sectiunea I, " Norme preliminare privind functionarea Consiliului Local Mica, in sensul ca membrii Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protective sociala, activitati sportive si  de agreement sunt:

            Muncelean Ioan-presedinte

            Pop Dan-secretar

            Man Roxana-membru

Si nu Stelea Marius, Filip Stefan, Lazar Flaviu, Huza Ioan si Maluczan Ernest, cum din eroare a fost dactilografiat.

Art. 2 1 Se rectifica Art 15, lit. c, din HCL nr. 36/11.07.2012, Anexa "Regulamentul privind functionarea Consiliului Local Mica, Sectiunea I, " Norme preliminare privind functionarea Consiliului Local Mica, in sensul ca membrii Comisiei pentru administratie publica locala, juridical, apararea ordinii publice si linistii publice si a drepturilor cetatenilor sunt

            Stelea Marius- presedinte

Filip Stefan-secretar

Lazar Flaviu-membru

Huza Ioan-membru

Maluczan Ernest-membru

Si nu Muncelean Ioan, Pop Dan si Man Roxana, cum din eroare a fost dactilografiat.

Art. 3 Cu deducere la indeplinire a prezentei, se insarcineaza secretarul Primariei Mica

Art. 4 Prezenta se va comunica Primarului Comunei Mica si Institutiei Prefectului-Judetul Cluj.

 

 

     Presedinte de sedinta,                                                                                     Contrasemneaza,

        Zelencz Tiberiu                                                                                                 Secretart,

                                                                                                              Pop Nicolae

 

 

Înapoi


S.V.S.U.