HCL 53 / 2015-03

 

Romania

Judetul Cluj

Consiliul Local Mica

 

 

HOTARAREA NR.9

Din data de 04.03.2015

 

 

Consiliul Local Mica, intrunit in sedinta de lucru extraordinara, pentru luna martie 2015;

Avand in vedere prevederile art. 1, alin. 2, coroborat cu art. 2, lit b din OUG nr.26/2012, aprobata prin Legea nr.16/2013, corroborate cu prevederile art. 21, alin.36 si 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTARASTE

 

 

Art.1 Se mandateaza d-na Balint Kinga, pentru a reprezenta Consiliul Local Mica in fata instantelor judecatoresti in procesul intentat de catre numitul Zelecz Tiberiu, cu un onorariu de 2500 de lei, ce se vor achita din bugetul local.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei si semnarea contractului se incredinteaza primarul comunei Mica, d-l. Goron Pavel.

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica primarului Mica si Institutiei Prefectului, Judetul Cluj.

 

 

 

 

                    Presedinte de sedinta,                                       Contrasemneaza,

                     Zelencz Roland Tiberiu                                               Secretar,

                                                  Pop Nicolae

 

 

 

Nr. Total consilieri: 13

Nr. Consilieri prezenti: 11

Nr. Voturi pentru:  9

Nr. Voturi contra: -

Abtineri: 1

 

 

 

Înapoi


S.V.S.U.