HCL 52 / 2015-03

 

Romania

Judetul Cluj

Consiliul Local Mica

 

 

HOTARAREA NR.8

Din data de 27.02.2015

privind stabilirea taxelor ce se vor aplica la elaboarare Atestatelor de producator si a Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol

 

 

Consiliul Local al Comunei Mica, intrunit in sedinta de lucru ordinara;

Avand in vedere prevederile  Legii nr. 145/21.01.2014, pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, mArt. 5, Al. 2 si Art. 8, Al. 2, cu privire la rerecuperarea sumei ce a fost cheltuita cu achizitionarea imprimatelor de Atestat de producator si a Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, de la Consiliul Judetean Cluj;

In temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata;

 

 

HOTARASTE

 

 

Art.1. Se aproba incasarea sumei de 3,60/Atestat de producator si 12,4/Carnet de comercializare a produselor  din sectorul agricol, la eliberarea acestora spre producator, de la acestia.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinirea a prezentei se insarcineaza compartimentul Taxe si impozite din cadrul primariei Mica.

 

 

 

 

 

              Presedinte de sedinta,                                                              Contrasemneaza,

             Zelencz Roland Tiberiu                                                                    Secretar,

                                                                                 Pop Nicolae

 

 

 

Nr. Total consilieri: 13

Nr. Consilieri prezenti: 12

Nr. Voturi pentru:  12

Nr. Voturi contra: -

Abtineri: -

 

 

 

Înapoi


S.V.S.U.