HCL 51 / 2015-03

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA

JUDETUL CLUJ

 

 

 

HOTARAREA nr.7

din data de 05.02.2015

privind aprobarea bugetului Comunei Mica pentru anul 2015

 

 

Consiliul Local Mica intrunit in sedinta de lucru extraordinara.

In conformitate cu prevederile legii nr. 186/2014 , lege bugetului de stat pentru anul 2015,

Avand in vedere adresele primite de la Directia Generala Regionala a F inantelor Publice Cluj-Napoca mr.446/2015, 524/167/2015, 354/2015,

In conformitate cu prevederile legii nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata,

 

 

HOTARASTE

 

Art.1.Se adopta bugetul local al COMUNEI MICA, pentru anul 2015,sectiunea functionare,la venituri,in suma totala de 4.339.890 lei si la cheltuieli in suma de 4.339.890 lei desfasurat pe capitole dupa cum urmeaza:

VENITURI TOTAL 4.339.890 lei

CHELTUIELI TOTAL

            Cap.51.Autoritati executive -1.751.310 lei

-          51.10 salarii- 575.570 lei

-          51.20 cheltuieli materiale-1.175.740 lei

Cap.56.Transferuri intre unitati ale administratiei publice

-          56.51 copii institutionalizati -7.000 lei

Cap.65.Invatamanat- 959.000 lei

-          65.10 salarii -860.000 lei

-          65.20 cheltuieli materiale -99.000 lei

Cap.67.Cultura -97.000 lei

-          67.10 salarii -27.000 lei

-          67.20 cheltuieli materiale- 70.000 lei

                - camine culturale- 10.000 lei

                - sport- 60.000 lei

Cap 68.Asistenta sociala- 462.430 lei

-          68.10 salari- 272.430 lei

-          68.57 ajutor social si incalzire- 190.000 lei

Cap.70.02. Iluminat public- 135.000 lei

Cap.74.02.Salubritate -171.000 lei

Cap.83.02.Agricultura -90.000 lei

Cap.84.02.Transporturi,drumuri,poduri -200.000 lei

 

Cap.87.02.Alte actiuni economice- 468.150 lei

Art.2.Sumele prevazute mai sus au fost stabilite in baza fundamentarii resurselor financiare, iar la stabilirea cheltuielilor, de statele de functii.

Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul principal de credite si contabilul Primariei Mica.

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                         AVIZAT

      ZELENCZ TIBERIU                                                   SECRETAR

                                                                           ING.POP NICOLALE

 

 

Nr .total consilieri 13

Nr.consilieri presenti 13

Nr. voturi pentru 13

Nr.voturi contra -

Abtineri -

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi


S.V.S.U.