HCL 50 / 2015-03

 

Romania

Judetul Cluj

Consiliul Local Mica

 

 

HOTARAREA NR.6

Din data de 05.02.2015

privind aprobarea PLANUL URBANISTIC ZONAL

INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN, CONSTRUIRE SI DOTARE ATELIER CONFECTIONARE LUMANARI

 

 

Consiliul Local al comunei Mica intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere teren in intravilan, construire si dotare atelier confectionare lumanari, amplasament loc. Sanmarghita, fn, com. Mica, jud. Cluj, beneficiar SONIA CANDLES SRL,

Avand in vedere Avizul de oportunitate, avizele organismelor teritoariale interesate, precum si avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Cluj,

Retinand prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit dispozitiilor art. 36 pct. 5 lit. "c", 39 al. 1si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ulterioare,

 

 

HOTARASTE

 

Art. 1. - Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Introducere teren in intravilan, construire si dotare atelier confectionare lumanari, amplasament loc. Sanmarghita, fn, com. Mica, jud. Cluj, beneficiar SONIA CANDLES SRL in scopul introducerii terenului in intravilan, stabiliri de reglementari si indici urbanistici pentru obiectivul Construire si dotare atelier confectionare lumanari.

Art. 2. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Primarul Comunei Mica.

 

  Presedinte de sedinta,                                       Contrasemneaza,

                                Zelencz Roland Tiberiu                                               Secretar,

                                                                                  Ing. Pop Nicolae

 

Nr. Total consilieri: 13

Nr. Consilieri prezenti: 13

Nr. Voturi pentru:  13

Nr. Voturi contra: -

Abtineri: - 

 

 

Înapoi


S.V.S.U.