HCL 49 / 2015-03

 

Romania

Judetul Cluj

Consiliul Local Mica

 

 

 

HOTARAREA NR.5

Din data de 15.01.2015

 

 

Consiliul Local al comunei Mica intrunit in sedinta extraordinara;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederii Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

 

 

 

HOTARASTE

 

Art. 1. Se aproba scutirea de penalitati si majorari aferente impozitului pe cladiri si teren apartinand  FULEKI JOSEF.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarului comunei Mica si referentul contabil.

 

 

 

 

 

   Presedinte de sedinta,                                                                    Contrasemneaza,

                   Zelencz Roland Tiberiu                                                                         Secretar,

                                                                                                   Ing. Pop Nicolae

 

 

Nr. Total consilieri: 13

Nr. Consilieri prezenti: 13

Nr. Voturi pentru:  13

Nr. Voturi contra: -

Abtineri: -

 

 

 

 

Înapoi


S.V.S.U.