HCL 47 / 2015-03

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA MICA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARAREA NR. 3

din 15.01.2015

privind aprobarea unor masuri  de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomnunitara ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2015

 

 

     Consiliul Local al Comunei Mica intrunit in sedinta ordinara in data de 15.01.2015.

     Analizand proiectul de hotarate privind aprobarea unor masuri de functionare a       Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITANA Cluj pentru anul 2015, propus de Primar;

     In conformitate cu prevederile:

-          art .12 si art. 36 alin.(2) lit. e) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Odonatei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Mica;

     Fiind indeplinite prevederile cuprinse in art. 44 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

     In temeiul prevederilor art.45 si ale art . 115 alin (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

 

HOTARASTE:

 

Art.1. (1) Se aproba cotizatia pentru anul 2015 a Comunei Mica la sustinerea activitatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj, in cuantum de 958 lei.

                       (2) Cotizatia prevazuta la alin.(1) va fi virata in contul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj pana la data de 30 martie 2015.

Art.2. Se mandateaza reprezentantul Comunei Mica ,Primarul Comunei in A.G.A. la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj,sau in lipsa acestuia doaman /domnul......-.......pentru aprobarea cotizatiei pentru anul 2015.

Art.3. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul Comunei Mica si doamna/domnul.........-......... .

Art.4. Prezenta hotarare se comunica primarului Comunei Mica, doamnei/domnului.....-...... Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj,precum si Prefectului Judetului Cluj.

 

 

                                                                                             Contrasemneaza:

                  PRESEDINTE DE SEDINTA                                     SECRETAR AL COMUNEI

                  TIBERIU ZELENCZ                                                         POP NOCOLAE

 

 

 

 

Înapoi


S.V.S.U.