HCL 45 / 2015-03

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA

JUDETUL CLUJ

 

 

 

HOTARAREA nr.1

Din data de 15.01.2015

Privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al

Comunei Mica pe anul 2014

 

 

Consiliul Local Mica intrunit in sedinta de lucru ordinara,

Avand in vedere pct 5.13.3 alin b din ORDIN  NR. 1780 din 19 decembrie 2014 pentru  aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014,

            In conformitate cu prevederile  legii nr.215/2001 a administratiei publice,locale,republicata,

 

 

                                         HOTARASTE

 

 

Art.1.Se aptoba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Mica pe anul 2014 in suma de 528.792,15 lei.

Art.2.Cu deducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul principal de credite si contabilul Primariei Mica.

 

                        PRESEDINTE DE SEDIU                                         AVIZAT

                          ZELENCZ TIBERIU                                             SECRETAR

                                                                                         ING. POP NICOLAE

 

 

 

Nr.total consilieri:13

Nr.consilieri prezenti:13

Nr.voturi pentru:13

Nr.voturi contra: -

Abtineri: -

 

 

 

Înapoi


S.V.S.U.